Huseby, nedlagt kirke

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Huseby sogn og Huseby kirke nevnes i middelalderen. Kirken var viet til St. Olav. I «Biskop Jens Nilssøns visitatsbøger» omtales «... Huseby capel, som end nu staar, dog paa fallendis fode . ..». Det opplyses videre at det ikke var gjort tjeneste i kirken etter reformasjonen, og den må antagelig være nedlagt i reformasjonstiden. Om biskopens reise fra Lier prestegård 19. sept. 1593 heter det at han dro «... i sødouest ved en halffierding til Michel Nielssens gaard Huseby ret igiennem fægaarden och haffde it gammelt capell som der staar och kallis S. Oluffs kapell, paa denn venstre haand . . .». Kirken har altså ligget på en av Husebygårdene ca. 4 km sydøst for Frogner kirke, men sikre spor etter kirken kjennes ikke. Dens byggemåte og utseende er ukjent.

En gravsten av middelaldertype på Huseby har fremstilling av en kvinne, stående med hendene samlet. Hun er iført hodelin og har kappe som er samlet opp med stor flik under venstre arm. Over henne leses med majuskler «Ave Maria». Langs høyre langside leses «Her ligger Ragnhilder doter siraJons».

Kilder

Trykte kilder

  1. RB s. 98, 292, 552 «Husæbiar kirkia. Sancti Olaui dedicacio.» 9. mars.
  2. JNV s. 3, 82 «Huseby capel, som end nu staar, dog paa fallendis fode ... och kallis S. Oluffs kapell.»
  3. N. Nicolaysen, Norske Fornlevninger, Kra. 1862—66, s. 164.
  4. Liers historie I s. 166, V s. 114 f.
  5. Norske Videnskabers Selskabs Skrifter i 19d^ aarhundrede IV s. 233.
  6. O. Rygh, Norske Gaardnavne, Buskerud, s. 336.
  7. I. Riddervold, Lier 1814—1914, s. 44.

Utrykte kilder

  1. Anders Bugge, Mulige stavkirker, MS. (Antikvarisk Arkiv).