Nordby, forsvunnet kapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Elisabeth Andersen, Ola Storsletten, Jens Christian Eldal

Bakgrunn

Tradisjonen om at det skal ha stått kirke på Nordby under Hovdegard i Vats er meddelt av foged Ivar Wiel i 1743: «I Vasbygden ved Gaarden Hofdegaard siges et Kapel eller en liden Kirke at have staaet paa en Plads kaldet Nordbye, hvor man endnu seer den gamle Tomt...». Hovdegard var seter under Ål prestegard til ut i 1600-årene. Det kjennes ikke til at det har eksistert en gård Nordby her, men navnet knytter seg i dag til en del av Hovdegard nede i dalbunnen på vestsiden av elven Dusa. Ved pløying av et jordstykke her 1954 observerte man mørke partier i jorden som ble tolket som graver. I sydsiden av jordstykket ved bygdeveien var det tidligere påvist stokker i jorden og grunnmurene etter en bygning med et rundt utbygg mot øst. Senere har det vært bygget på dette sted, og det er ikke synlige grunnmurer her nå. Tradisjonen om kirke på Nordby er altså ikke bekreftet.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Christian Paludan, Beskrivelse over Ringerige og Hallingdal, 1744, Kallske Saml. NHK - I. Kj. fondet ms. nr. 179.
  2. Olav O. Randens utredning om grunnlaget for tradisjoner om kirke på Nordby 1969 (Antikvarisk Arkiv).

Trykte kilder

  1. Ivar Wiel, «Beskrivelse over Ringeriges og Hallingdalens Fogderie», Top Journ. XXX-XXXII, 1802-05 (Ms. 1743).
  2. T. Myhre, Hallingdalens historie I — IV, Drammen 1928 - 1934 (I, s. 82, IV, s. 308).
  3. Lars Reinton, Folk og fortid i Hol, Oslo 1938, I, s. 70 ff, 106, 108.
  4. Helge Fonnum og Kristen Svarteberg, Aal bygdesoge. I, Oslo 1952, s. 122.
  5. Olav Randen, «Sto det ei kyrkje på Nordby i Vats?», Dølaminne 1970.