Spone kapell

Fra Norges Kirker

Hopp til: navigasjon, søk
Spone kapell
FylkeBuskerud fylke
KommuneModum kommune
ProstiEiker
BispedømmeTunsberg bispedømme
Koordinater59.952629,9.905309
FellesrådModum menighetsråd
Kirke-id062300401
Soknekatalognr07080906
BygningsgruppeKirke etter kirkeloven (§ 17)
VernestatusIngen


Denne artikkelen er hentet fra bokprosjektet «Norges kirker». Artikkelen blir derfor ikke oppdatert eller endret. Enkelte artikler er ikke fullført. Referanse til artikler som er publisert i bokform, finnes nederst på siden.Sigrid Marie Christie, Håkon Christie

Bakgrunn

Planen om å reise egen kirke for den såkalte Vestre Sponefjerdingen tok form i løpet av 1870-årene. Samtidig ble det fremmet en plan om å bygge kirke på Rud for Rudsfjerdingen. Finansieringen av bygg og arkitekthonorar ble ordnet, og 12. sept. 1879 innstillet Kirkedepartementet på «... At det maa, tillades at der for Beboerne af Districterne Vestre Sponefjordingen og Rudsfjordingen i Heggens Hovedsogn af Modums Pr.gjæld under Drammens Provsti i Chr. Stift opføres 2 nye hjælpe- eller kapelkirker, for det første District paa gaarden Ammundruds Grund og for det andet District paa en af Rudsgaardene, begge Kirker i det væsentlige overensstemmende med vedl. af Architekt Nissen udarbeidede Tegninger, dog saaledes at Tagtækningen kan iværksættes med almindelig Tagsten istedetfor skifer, hvorhos i øvrigt Chr. Stiftsdirection bemyndiges til at samtykke i mindre væsentlige Afvigelser fra Tegningerne, om saadanne under Arbeidets Gang maatte findes ønskelige og hensiktsmæssige . . .». Innstillingen ble bifalt ved kongelig resolusjon 2 oktober samme år, og derpå ble arbeidet med reisingen av Spone kapell satt i gang. Innvielsen av kapellet fant sted 21. sept 1880.

Kirken ligger i flatt lende på gården Amundruds grunn ca. 5 km vest for Heggen hovedkirke. Veien mellom Åmot og Snarum går vest for kirkegården som er omgitt med trestakitt. På sydvestre del av kirkegården ble gravkapell oppført 1964.

Bygningen

Kirken har skip med rektangulær grunnplan og tilnærmet kvadratisk kor. Sakristiet på korets nordside og rom for dåpsbarn på sydsiden har dør til koret og dør ut til kirkegården i øst. Inntil skipets vestgavl står tårn med firkantet hette. Vesttårnet er oppført av bindingsverk mens kirken for øvrig er laftet opp av tømmer. Veggene er kledd med stående staffprofilert vekselpanel utvendig. Innvendig har veggene stående faspanel som ble trukket og malt i 1930-årene. Skipets langvegger deles av 4 strekkfiskpar i 5 felter. De to smalere sidefeltene har ett høyt og slankt vindu med stikkbue, mens de 3 bredere midtre felter har to koblede vinduer av samme type. I korrespondanse med strekkfiskene har skipet takstol med sperrer og saksesperrer avstivet med skråstøtte festet til strekkfisken ca. l ½ m under raften. Fra raft til skråstøtte går en kort, horisontal bjelke. Himlingen var opprinnelig kledd under de korte bjelkene, skråstøttene og saksesperrer, men i 1930-årene ble himlingens øvre del lagt vannrett under hanebjelkene. Samtidig ble nedre del av skråstøttene og strekkfiskene kledd inn, slik at de står som ribber mellom vinduene. Korbuen ble laget rundbuet og koret fikk tønnehvelv. Øvre del av korets sidevegger har et lavt trekoblet vindu som sitter over sakristienes pulttak. Alle tak er tekket med rød taktegl. Vesttårnet har tofløyet vestportal med stikkbueoverdekning. Over portalens utside er det reist et høyt sadeltak med sperrer og saksesperrer båret av to stolper. Tårnfoten har trapp langs sydveggen til galleriet. Herfra er det oppgang til tårnets øvre del med klokkestuen, som har lydglugge i alle 4 vegger. I nivå med skipets møne har tårnet et vannrett, profilert veggbånd som danner sålbenk for lydgluggene. Den pyramideformede tårnhjelmen er tekket med kobber og bærer spir med kule og fløy med årstallet 1880.

Interiør

Døpefont på nordsiden i koret. Prekestol på nordsiden i skipet, med oppgang fra sakristiet. Vestgalleri med orgel.

Interiøret er preget av gjennomgripende forandringer i 1934 etter forslag av arkitekt Essendrop. Altertavle, døpefont, prekestol og galleri ble fornyet ved denne anledning og malt av malermester Henry Larsen. Elektrisk oppvarming. To ovner gjenstår.

Farver

Interiøret oppmalt 1980 med bibehold av farvene fra 1930-årene. I skipet gule vegger med orange brystningsfelt, lyseblå himling. I koret hvite vegger, orange brystningsfelt og blå himling.

Lys og varme

Elektrisk oppvarming. To ovner gjenstår.

Inventar

Alter

Alter, kasseformet, blåmarmorert.

Altertavle

Altertavle, maleri av korsfestelsen med knelende mann ved korsets fot. Malt av Anders Kongsrud 1934. Blåmarmorert ramme med baldakin.

Alterring

Alterring, rund med dreiede balustre. Blåmarmorert. Gult plysj trekk på håndlist og knefall.

Døpefont

Døpefont, 8-kantet korpus på 4-kantet sokkel. Profilerte, forsenkede strekornamenter. Farver: beige, staffering i grønt og gull.

Prekestol

5 fag med utspart buemotiv nederst. Kraftig fot med vannrette siksakborder av profilerte bord. Farver: gråbeige, med stafferinger i rødt, turkis og gull.

Prekestolhimling

Prekestolhimling, kraftig, 6-sidet med utskåret due på undersiden.

Benker

Benker, sveifede vanger. Grønnmalte.

Galleri

Galleri, båret av marmorerte søyler.

Orgel

Orgel, bygget av Aug. Nilsen 1881. 5 stemmer, «Gedacht 8', Fløyte travers 4', Salicional 8', Principal 8', Bardun 16'.» Gotiserende prospekt. Farver: Blåmarmorert med staffering i beige, rødt og gull. Opprinnelig brunmalt.

Rituelle kar

Kalk, sølv. Rund kupa med tut. 8-knoppet nodus, 8-kantet fot, stpl. O. Hæhre 13 1/4 1880. H. 22,5 cm. — Disk med samme stpl. Diam. 12,7 cm. — Oblateske, 8-kantet med samme stpl. Diam. 10,5 cm. — Særkalker, sølv stpl. Th. Martinsen.

Kanne, ant. plett. Høy med kors på lokket. Stpl. O. Hæhre, Drammen.

Dåpsfat, plett. Slått innskrift: «Dette tilhører Amundrud kirke, anskaffet Aar 1880. Stpl. O. Hæhre, Drammen.

Kanne, plett, fra annen halvdel av 1800-årene. Rillet, avsmalende korpus samt lokk. Innskrift: «Denne kanne har tilhørt Heggen kirke. Heggen menighetsråd foræret den til Vestre Spone kapell Året 1958.»H.ca.39cm.

Paramenter

Alterduk, hvit lin med broderier i hvitsøm samt smett. Fra DNH 1929.

Messehagel, rød fløyel med kors av gullbånd og gullbånd langs kanten.

Lysstell

Alterstaker. Glatt skaft. Rund, profilert fot. Dryppskål med tunget kant. Stpl. Tostrup 35G. Innskrift: «6te juni 1863 6te juni 1888». H. uten mansjett 41 cm.

Lysarmaturen ble fornyet 1971.

Lysskjold. Blikk, ramme av hodeskalle, ljå og grener, a-b) malte initialer HS, c) malte initialer PO.

Klokker

a) med initialer: «B.V.G.», b) med innskrift «Bochum». Begge sterkt rustet.

Møbler

4 skinntrukne stoler, barokktype. Gitt av bondekvinnelaget.

Blomstervase

Blomstervase, sølv, stpl. J. Tostrup, fra 1958.

Kirkegård

Kirkegården ble opparbeidet og tilsådd 1975.

Kilder

Utrykte kilder

  1. Kirkedepartementets arkiv 1879.

Trykte kilder

  1. Roar Tank, Modums historie II, Oslo 1941 s. 348—351.
  2. Anna Lindhjem, Norges orgler og organister til og med 1914, Skien 1916, s. 200.
  3. Karl Knivebakken, «Vestre Spone kapell». Modum menighetsblad nr. 10, 1977. Modum menighetsblad nr. 8, 1980.

Bilder